Điện thương phẩm

Điện sản xuất: được tận dụng từ nguồn năng lượng đốt bã mía trong quá trình sản xuất đường. Doanh thu trung bình chiếm từ 4% đến 5% của tổng Doanh thu

Điện sản xuất: được tận dụng từ nguồn năng lượng đốt bã mía trong quá trình sản xuất đường. Doanh thu trung bình chiếm từ 4% đến 5% của tổng Doanh thu

Sản phẩm khác